เชิญลงชื่อเป็นกรรมการผ้าป่า ๓๐ ปีราชธานีวิทยาลัยครับ


สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวราชธานีวิทยาลัยทุกรุ่น ทุกคน ผมขอสำรวจรายชื่อกรรมการผ้าป่า ๓๐ ปี ราชธานีวิทยาลัย ด้วยครับ โปรดอย่ารีรอที่จะลงชื่อด้วยตัวท่านเองนะครับ
อนึ่งลูกศิษย์ทุกรุ่นทุกคนเป็นกรรมการโดยปริยายครับ ไม่ได้บังคับ อิ อิ อิ และมีหน้าที่ไปหากรรมการย่อยในสายของตนเองด้วยนะครับ ทั้งนี้ไม่มีการบังคับว่าจะได้สายละกี่คน เชิญหามากันตามกำลังความสามารถของตน ของตน (อตฺตโน อตฺตโน) คริ คริ คริ
(หากไม่มีช่องให้แสดงความคิดเห็นโปรด Click ที่นี่ ครับ)

7 ความคิดเห็น:

 1. 1. นายสงกรานต์ สมวงค์และครอบครัว (083-303-8881)

  ตอบนำออก
 2. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2553 04:27

  ว่าที่ ร.ต.ระแวง กินขุนทด กฟผ.

  ตอบนำออก
 3. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2553 06:01

  รายชื่อกรรมการทอดผ้าป่า
  พ.ท.ปกครอง ประจักษ์จิตร
  อาจารย์ปาริชาต ประจักษ์จิตร
  ร.ต.ร่วม มั่งคล้าย
  น.ส.ธนาภรณ์ ทองหล่อ

  ตอบนำออก
 4. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2553 06:05

  รายชื่อกรรมการทอดผ้าป่า (ลับ)
  ส.ต.อ.ภาณรินทร์ มณีกุล
  15/11 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

  ตอบนำออก
 5. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2553 01:54

  รายชื่อ กรรมการ ผ้าป่าสายระแวง
  1 พ.ต.อ.หญิงลักขณา แพทยานันท์
  2 พ.ต.อ.หญิงกาญจนา ปัญญานนทวาท์
  3 พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ ภูสาหัส
  4 พ.ต.ท.ประพัฒน์ ท้วมทำนอง
  5 พ.ต.ต.หญิงนาตยา นิลวงศ์
  6 พ.ต.ต.ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี
  7 ร.ต.อ.หญิงพรรณทิพา เวชรังษี
  8 ด.ต.มนตรี ฉวีนาค
  9 ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ โชคท่าพระ
  10 ด.ต.หญิงสะสม ยิ้มประไพ
  11 ด.ต.หญิงเพียงใจ บุญทอง
  12 จ.ส.ต.หญิงภูพาน กินขุนทด
  13 จ.ส.ต.หญิงสมคิด หาระชัย
  14 จ.ส.ต.หญิงนาวา อันเสน
  15 จ.ส.ต.หญิงนิตยา ชามทอง
  16 นางชดช้อย ฉวีนาค
  17 นางสุนัน นรารักษ์
  18 นางสมใจ พวงเงิน
  19 นางอุทัย หัสดินท์
  20 นางสาวนันทวรรณ เกษรสุคนธ์
  21 นางสุกัญญา กลิ่นทรัพย์
  22 นายปกรณ์ สิมณี
  23 นางสาวจันทร์จิรา อริยะเศรษณี
  24 นายไพบูลย์ ระวรรณ
  25 นางวิไล ระวรรณ
  26 นางรัตนาภรณ์ ระวรรณ
  27 นางสาวภูพิงค์ ระวรรณ
  28 นายสุนทร ลี้สกุล
  29 นายสมหวัง เทียมสอน
  30 นายบุญมา ด่านเสถียร
  31 นายชัยวารี มะระประเสริฐศักดิ์
  32 นายบรรณพงษ์ ถมยา
  33 นางมณีรัตน์ แก้วรองกูล
  34 นางกรรณิการ์ มีเงิน
  35 นายกฤติพงษ์ สุขาบูรณ์
  36 นายนิวัติ ระงับภัย
  37 นายบุญมี ทับตุ่น
  38 นายเย็น เก่งสาริกิจ
  39 นายบุญยง พันศร
  40 นายสุคนธ์ มาพ้วะ
  41 นายทวีป ธัญญเจริญ
  42 นายสุพจน์ อินเพ็ญ
  43 นางกาญจนา นพรัตน์
  44 นายอำนวย ธิแจ้
  45 นายยงยุทธ ชมภูทอง
  46 นายจรัสเดช จิตต์อารี
  47 นายรัตนะ ศรีษะเกตุ
  48 นายระแวง กินขุนทด
  49 นายชัยพร สรรพเพทยพิศาล
  50 นางพิมพา ระบอบ
  51 นายจุมพจน์ จิ๋วสุข
  52 นายไชวัฒน์ คงพลาย
  53 นางกัลยาณี ปัทมาลัย
  54 นายสุมิตร ดั่นวัฒนา
  55 นายชูเกียรติ เขียวยิ่ง
  56 นายประโมทย์ นิลหุต
  57 นายเฉลิม แสวงศิลป์
  58 นายสมพร ภัทรเรืองชัย
  59 นายสมชาย วงศ์กระจ่าง
  60 นายสมชาติ ปิยะจิตติวงศ์
  61 นายบรรพต ชัยชนะ
  62 นายอนุสรณ์ สุวรรณศิลป์
  63 นายอณุวรรตน์ เลขวรรณวิจิตร
  64 นายชาญชัย สมพรพันธ์
  65 นายอนุสรณ์ ช้อยสูงเนิน
  66 นายเธียร บุญนวม
  67 นายสมยศ ศรีสัตยกุล
  68 นายบุญส่ง มีแสง

  ตอบนำออก
 6. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2553 01:58

  โทษทีสงกรานต์ คิดว่ารายชื่อจะแสดงตามแนวนอน...ช่วยจัดการตามเห็นสมควร..ให้ด้วยละกัน และได้ส่งรายชื่อข้างต้นนี้ให้ใน mail อีกทางหนึ่งแล้วครับ.ระแวง.

  ตอบนำออก
 7. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2553 07:34

  สงกรานต์..ผ่านมาทาง ตช.ปทุมวันแวะเอาซองมาให้ด้วยนะ.

  ตอบนำออก

ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นสำหรับ "สุภาพชน" เท่านั้น
และโปรดลงชื่อด้วยทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็น จักเป็นพระคุณยิ่ง

 
Powered by: Mr. Songkran Somwong